Jewish Thought

Taste of Torah: Abraham’s intervention

Comments (1)
  1. איציק אברהם says:

    הייתי באמת אוהב את זה !! תודה על ההזדמנות , זה יהיה נפלא !
    אדון אלהי יצחק אברהםוישראל תן לזה להיות ידוע היוםשאתה אלוהים אנו ofter את חיינוכקורבן חי לטהר אותנו באש קודש האש הקדושה שלך